• Megtalálsz minket 9022 Győr, Rákóczi Ferenc u. 8. alatt
  • Nyitva: egyeztetett időpontban
  • +36 20 440 0074

Szabályzatok

 Általános Szerződési Feltételek
(ÁSZF)
 
 
1. Az ÁSZF hatálya, irányadó jogszabályok
 
1.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a City Roll Kft. (székhely:9172-Győrzámoly Duna utca 41., cégjegyzékszám: 08-09-024695, képviseli: Farkas Gábor, a továbbiakban: Üzemeltető/Bérbeadó) által bérbe vagy használatba adott "Segway" eszköz (a továbbiakban: Eszköz) használatának szabályaira, továbbá az Üzemeltető/Bérbeadó által szervezett túrákon való részvétel feltételeire, a szerződést kötő természetes és jogi személyekre, valamint személyes joga szerinti jogképes szervezetekre, továbbá az Eszköz használójára, amennyiben annak személye a szerződést kötő személyétől eltér.
 
1.2. A jelen ÁSZF annak az Üzemeltető/Bérbeadó honlapján történő közzétételét követő első naptári naptól kezdődően, határozatlan időre hatályos.
 
1.3. A jelen ÁSZF az Eszköz igénybevétele vonatkozásában kötött valamennyi szerződéssel és aláírt egyoldalú nyilatkozattal együtt értelmezendő, az ÁSZF hatálya az Üzemeltető/Bérbeadó által az Eszköz igénybevétele tárgyában kötött valamennyi szerződésre kiterjed.
 
1.4. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és a vonatkozó hatályos magyar jogszabályok rendelkezései az irányadóak.
 
2. A szervezett túrákon való részvétel feltételei
 
2.1. A résztvevők a Segway (továbbiakban: Eszköz) használata előtt írásban nyilatkozatot tesznek a felelősség kizárásáról és a joglemondásról az Eszköz használatával, az Üzemeltető/Bérbeadó és azok alkalmazottainak utasításaival, a kötelezően betartandó biztonsági szabályokkal és a használat során elvárt magatartással kapcsolatban. Az eszközt mindenki csak saját felelősségére használhatja.
 
2.2. Az Eszköz használatát kizáró okok:
 
 120 cm alatti testmagasság;
 30 kg alatti és 120 kg feletti testtömeg;
terhesség;
 ittas vagy bódult állapot;
 olyan testi fogyatékosság, amely az Eszköz rendeltetésszerű használatát nem
teszi lehetővé;
 egyéb nem megfelelő egészségügyi állapot (így különösen, de nem
kizárólagosan: alacsony vagy magas vérnyomás, szív- és érrendszeri
problémák, keringési panaszok, szédülés, látászavar, egyensúlyzavar stb.).
 
2.3. A szervezett túrákon csak fényképpel ellátott, érvényes személyi azonosító okmányok (személyi azonosító igazolvány, útlevél, vezetői engedély, diákigazolvány stb.) birtokában lehet részt venni.
 
2.4. A túrákon részt venni szándékozók számára az előre egyeztetett időpont betartása kötelező. Az induló csoportok többi tagjára való tekintettel a túravezetőnek 10 percnél hosszabb várakozásra nincs lehetősége. 10 percet meghaladó késés esetén az Üzemeltető/Bérbeadó a túra lebonyolításától egyoldalúan elállhat, vagy a túrát a késedelembe esett Használó/Bérlő bevárása nélkül megkezdheti, ebben az esetben az előzetesen megfizetett díj nem igényelhető vissza, a lefoglalt időpont nem változtatható meg, az Eszköz használata más személyre nem ruházható át.
 
2.5. Az Eszközzel szervezett túrákon való részvételre előzetes foglalás alapján van lehetőség. A személyesen, telefonon vagy megbízott értékesítők közreműködésével az Üzemeltető/Bérbeadó saját weboldalán (továbbiak: Honlap) történő, a részt venni szándékozó által kezdeményezett foglalást annak beérkezése után az Üzemeltető/Bérbeadó érvényes ajánlatnak tekinti. Az érvényes foglalás nem minősül szerződéskötésnek. A túrán való részvételre csak a részt venni szándékozó által az Eszköz használata előtt aláírt, a felelősség kizárásáról és joglemondásról szóló nyilatkozat aláírását követően van lehetőség.
 
3. Foglalási és fizetési feltételek
 
3.1. A részt venni szándékozó a foglalást személyesen, telefonon vagy a megbízott értékesítők közreműködésével a Honlapon kezdeményezheti, mellyel kinyilvánítja részvételi szándékát az általa megjelölt túrán, az általa kiválasztott időpontban és az általa megadott létszám szerint.
 
3.2. A személyesen, telefonon, valamint a megbízott értékesítők közreműködésével a Honlapon történő foglalás esetén a részt venni szándékozónak az alábbi adatokat kell megadnia:
 
 név,
 e-mail cím,
 telefonszám,
 a túrán részt venni szándékozó személyek száma,
 a kiválasztott túra,
 a túra napja,
 a túra kezdő időpontja,
 valamint el kell fogadnia az ÁSZF-et.
 
3.3. A részt venni szándékozó a személyesen, telefonon, valamint a megbízott értékesítők közreműködésével a Honlapon történő a foglalás megkezdését követően elolvassa és elfogadja az ÁSZF-et, a foglalásra csak ezt követően kerülhet sor.
 
3.4. A részt venni szándékozó a megbízott értékesítők közreműködésével a Honlapon történő foglaláskor megadott email címre visszaigazoló üzenetet kap, amely az általa lefoglalt túra véglegesítésével kapcsolatban a túra időpontját, a túra időtartamát, a foglalt gépek számát tartalmazza.
 
3.5. A részt venni szándékozónak a visszaigazoló üzenetben foglaltak szerint kell eljárnia a szolgáltatás igénybevételéhez, amelyre, a felelősség kizárásáról és joglemondásról szóló nyilatkozat saját kezűleg történő aláírását valamint a szolgáltatás ellenértékének kifizetést követően kerülhet sor.
 
3.6. A szerződés az Üzemeltető/Bérbeadó valamint a részt venni szándékozó között ÁSZF elfogadásával és a felelősség kizárásáról és joglemondásról szóló nyilatkozat aláírásával jön létre.
 
3.7. A foglalás lemondással szüntethető meg. A részt venni szándékozó a részvételi szándékát legkésőbb a túra kezdő időpontja előtt 48 órával tudja lemondani telefonon +36209260864 telefonszámon, e-mailben a www.cityroll.hu Honlapon a kapcsolat menüpont alatt, illetve személyesen a megbízott értékesítőnél.
 
3.8. Kedvezőtlen időjárási körülmények esetén, amennyiben az Üzemeltető/Bérbeadó nem tudja biztosítani a túra megtartását, a részt venni szándékozókkal történő egyeztetés alapján egy módosított időpontot ajánl fel. Amennyiben a részt venni szándékozónak a módosított időpont nem felel meg, joga van a szerződéstől egyoldalúan elállni. Ebben az esetben a részvételi/bérleti díj a fizetési módtól függően a helyszínen készpénzben, vagy átutalási megbízás útján az elállás közlését követő 5 munkanapon belül kerül megfizetésre az elálló fél részére az Üzembentartó/bérbeadó által.
 
3.9. Amennyiben egy meghirdetett túrára a résztvevők száma lehetővé teszi, a részt venni szándékozó az adott túra kezdő időpontját megelőzően a helyszínen lefoglalhatja az időpontot. Ebben az esetben a foglalást követően, a túra megkezdése előtt a részvételi díjat a helyszínen ki kell egyenlíteni.
 
3.10. Amennyiben a részt venni szándékozó a részvételi díjat a túra megkezdését megelőzően nem egyenlíti ki, úgy az Üzemeltető/Bérbeadó a részt venni szándékozó által kiválasztott időpontban és létszámban igényelt szolgáltatást hasonló érdeklődés esetén más résztvevőknek is kiajánlhatja. A nem biztosított foglalásokat más résztvevők az általuk beérkező igénylések sorrendje alapján tehetik meg.
 
4. Díjszabás
 
4.1.Aktuális díjaink az Áraink menüpontban találhatóak.
 
 
5. Az Eszköz használatának feltételei
 
5.1. A Használó/Bérlő a szolgáltatás megkezdésekor az eszköz használatának elsajátítását is magában foglaló oktatásban részesül. Az oktatáson elsajátított ismereteket és szabályokat a felelősség kizárásáról és joglemondásról szóló nyilatkozat aláírásával magára nézve kötelezőnek ismeri el.
 
5.2. Az oktatás feltétele, hogy a Használó/Bérlő (akár helyszíni ellenőrzés során is) érdemben igazolja, hogy az adott eszköz használatához szükséges fizikai feltételeknek megfelel. (magasság: legalább 120 cm, legkisebb testtömeg: 30 kg, legnagyobb testtömeg: 120 kg).
 
5.3. Fiatalkorú személyek és gyermeke esetében, amennyiben megfelelnek a súly és méretkorlátozásoknak, a szülő/gondviselő túrán való részvétele, valamint írásos engedélye szükséges az eszköz használatának igénybevételéhez. Az írásos engedélyt a szülő/gondviselő a 18 éven aluli kiskorú személy által aláírt, a felelősség kizárásáról és joglemondásról szóló nyilatkozat aláírásával teheti meg. Amennyiben a szülő/gondviselő nincs jelen a túrán és nem írja alá a 18 éven aluli kiskorú személy által kitöltött és aláírt a felelősség kizárásáról és joglemondásról szóló nyilatkozat, akkor az Üzemeltető/Bérbeadó vagy ezek alkalmazottja megtiltja a túrán való részvételt a 18 éven aluli kiskorú személy számára. Ebben az esetben a megfizetett részvételi vagy bérleti díj nem jár vissza.
 
5.4. Amennyiben a részt venni szándékozó a foglaláskor nem vette figyelembe a kizáró okokat és az oktatás előtt derül ki, hogy testi adottságai és/vagy életkora alapján nem felel meg az Eszköz használatához szükséges feltételeknek, akkor az Üzemeltető/Bérbeadó vagy ezek alkalmazottja a helyszínen egyoldalúan megtagadja a részt venni szándékozó számára az Eszköz használatát. Ebben az esetben a megfizetett részvételi vagy bérleti díj nem jár vissza.
 
6. Kötelezően betartandó szabályok
 
6.1. Az Eszközök igénybevételéhez a Bérlőnek/Használónak a felelősség kizárásáról és joglemondásról szóló nyilatkozatot el kell olvasnia és alá kell írnia. A nyilatkozat aláírásával tudomásul veszi, hogy annak betartása kötelező, attól eltérni még saját felelősségre sem lehet. Az Eszköz használatával kapcsolatos biztonsági szabályok a nyilatkozat mellékeltét képezik.
 
7. Adatvédelem, adatkezelés
 
7.1. Az Üzemeltető/Bérbeadó a birtokába jutott személyes adatok kezelését az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.), valamint a Ptk. irányadó rendelkezéseinek megfelelően végzi.
 
7.2. Az adatokat Üzemeltető/Bérbeadó harmadik személynek semmilyen célból nem továbbítja, azokat kizárólag kapcsolattartás céljából tárolja.
 
8. Egyéb rendelkezések
 
8.1. A jelen ÁSZF a Ptk. Hatodik Könyv XV. Fejezet 6:77.§-ban hivatkozott általános szerződési feltételnek tekintendő, és akként kezelendő.
 
8.2. A jelen ÁSZF valamennyi, az Üzemeltető/Bérlő által bérbe vagy használatba adott Eszköz használatával továbbá az Üzemeltető/Bérbeadó által szervezett túrákon való részvétellel kapcsolatosan létrejövő szerződésnek az elválaszthatatlan részét képezi. Ezekre vonatkozóan szerződés érvényesen nem jöhet létre az ÁSZF kifejezett elfogadása nélkül.
 
 
Győr, 2015. május 18.
Nyilatkozat
a felelősség kizárásáról és joglemondásról
 
1. A Segway (a továbbiakban: Eszköz) használata kizárólag saját felelősségre történik.
 
2. Az Eszköz használata során a közúti közlekedés szabályairól szóló1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet (a továbbiakban: KRESZ) szabályait be kell tartani.
 
3. Alulírott Használó/Bérlő jelen nyilatkozat aláírásával kijelenti, hogy a vonatkozó KRESZ előírásokat megismerte, ezekről az Üzemeltető/Bérbeadó tájékoztatta.
 
4. Az Eszköz rendeltetésszerű használatával kapcsolatos biztonsági előírásokat be kell tartani. Használó/Bérlő jelen nyilatkozat aláírásával kijelenti, hogy ezekről az Üzemeltető/Bérbeadó részére teljes körű tájékoztatást nyújtott. A biztonsági előírások jelen nyilatkozat 1. számú mellékeltét képezik.
 
5. Használó/Bérlő jelen nyilatkozat aláírásával tudomásul veszi, hogy felelős az Eszköz használatával összefüggésben általa harmadik személynek szándékosan vagy gondatlanul okozott károkért.
 
6. Az Eszköz más személy részére történő átadása/átengedése tilos. Amennyiben a Használó/Bérlő ezt figyelmen kívül hagyja, felelős minden ezzel összefüggésben okozott/keletkezett kárért.
 
7. Használó/Bérlő a jelen nyilatkozat aláírásával tudomásul veszi, hogy Üzemeltetőt/Bérbeadót a nyilatkozat 5. és 6. pontjában foglalt események bekövetkezése esetén semmilyen felelősség nem terheli, Üzemeltető/Bérbeadó a felelősségét az 5. és 6. pontban foglalt károkozások esetében kizárja.
 
8. Használó/Bérlő jelen nyilatkozat aláírásával lemond arról a jogáról, hogy a jelen nyilatkozat 5. és 6. pontjában foglalt esetekben az Üzemeltetővel/Bérbeadóval, illetve ezek alkalmazottjával szemben kártérítési igényt érvényesítsen, vagy őket perbe hívja.
 
9. Az Eszköz használata, 30 kg alatti és 120 kg feletti testtömeg, valamint 120 cm alatti testmagasság esetén nem megengedett.
 
10. Az Eszköz használata nem megengedett a terhesség ideje alatt, az eszköz rendeltetésszerű használatát korlátozó testi fogyatékosság, vagy egyéb okból eredő, nem megfelelő egészségügyi állapot (így különösen, de nem kizárólagosan: alacsony vagy magas vérnyomás, szív- és érrendszeri problémák, keringési panaszok, szédülés, látászavar, egyensúlyzavar stb.) esetén.
 
11. Az eltitkolt egészségügyi problémák és betegségek miatt fellépő esetleges balesetekért, rosszullétekért, orvosi vagy mentőszolgálati beavatkozást igénylő eseményekért a Használó/Bérlő teljes körű felelősséggel tartozik.
 
12. Az Eszköz használata szigorúan tilos ittas vagy bódult állapotban lévő személyek számára. Amennyiben az Üzemeltető/Bérbeadó, illetve ezek alkalmazottja ilyen helyzetet észlel, az érintett személyt az Eszköz további használattól azonnal eltiltja. Ebben az esetben a részvételi vagy bérleti díj nem jár vissza.
 
13. Az Eszköz használata közben folyamatosan be kell tartani az Üzemeltető/Bérbeadó, illetve ezek alkalmazottja utasításait. Azokért a károkért, amelyek a Használó/Bérlő saját hibájából baleset, vagy nem rendeltetésszerű használat miatt, illetve az Üzemeltető/Bérbeadó vagy ezek alkalmazottja utasításainak be nem tartása okán keletkeztek, az Üzemeltető/Bérbeadó semmilyen felelősséget nem vállal.
 
14. Az Üzemeltető/Bérbeadó illetve ezek alkalmazottja utasításait folyamatosan be kell tartani. Ennek megsértése esetén az Üzemeltető/Bérbeadó illetve ezek alkalmazottja – az erre való figyelmeztetést követően – az Eszköz további használatát megtiltja. Ebben az esetben a részvételi vagy bérleti díj nem jár vissza.
 
15. Az Eszköz használatát követően az Eszközt és a biztosított védőfelszerelést sértetlen állapotban haladéktalanul vissza kell szolgáltatni az Üzemeltető/Bérbeadó vagy ezek alkalmazottja részére.
 
16. Szervezett túra esetén, a túra elindulását követően a befizetett részvételi/bérleti díj nem igényelhető vissza, a lefoglalt időpont nem változtatható meg, az Eszköz használata más személyre nem ruházható át.
 
17. Használó/Bérlő jelen nyilatkozat aláírásával tudomásul veszi, hogy az Eszköz használatának kockázatai lehetnek és ezen kockázatok ismeretében, saját felelősségére használja/bérli azt.
 
18. Használó/Bérlő jelen nyilatkozat aláírásával kijelenti, hogy fizikai és szellemi képességei lehetővé teszik, hogy az Üzemeltető/Bérbeadó által meghatározott biztonsági követelményeknek megfelelően használja az Eszközt.
 
19. Alulírott Használó/Bérlő jelen nyilatkozat aláírásával igazolom, hogy a jelen nyilatkozat mellékeltét képező biztonsági előírásokat, valamint a felelősség kizárásáról és joglemondásról szóló jelen nyilatkozatot elolvastam és megértettem és az abban foglaltakat magamra nézve kötelezőnek fogadom el.
 
20. Alulírott Használó/Bérlő jelen nyilatkozat aláírásával kijelentem, hogy Üzemeltető/Bérbeadó Általános Szerződési Feltételeit megismertem és azokat magamra nézve kötelező érvényűnek tekintem.
 
21. Alulírott Használó/ Bérlő jelen nyilatkozat aláírásával elismerem, hogy az Eszköz használata előtt annak üzemeltetéséről, működéséről teljes körű felvilágosítást kaptam és megismertem az Eszköz rendeltetésszerű használatára vonatkozó biztonsági szabályokat.
 
22. Az Eszköz használatára kizárólag olyan személy jogosult, aki a felelősség kizárásáról és joglemondásról szóló nyilatkozatot aláírta.
 
23. Fiatalkorú személyek és gyermekek, valamint egyéb korlátozottan cselekvőképes személyek esetében jelen nyilatkozat kizárólag a törvényes képviselő/gondviselő aláírásával együtt érvényes.
 
24. Jelen nyilatkozatban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és az egyéb vonatkozó hatályos magyar jogszabályok rendelkezései az irányadóak
 
 
Győr, 20……………………
 
 
.............................................................
név
 
.............................................................
lakcím
 
 
.............................................................
személyi azonosító okmány típusa, száma
 
 
.............................................................
aláírás
 
 
............................................................. kiskorú törvényes képviselőjének/gondviselőjének aláírása
 
 
 
1. számú melléklet a felelősség kizárásáról és a joglemondásról szóló nyilatkozathoz
 
 
Biztonsági szabályok
 
 
A Segway (a továbbiakban: Eszköz) Magyarországon a hatályos jogszabályok alapján nem minősül járműnek, használatára a gyalogosokra vonatkozó közlekedési szabályok érvényesek.
 
Fiatalkorú személyek és gyermekek, továbbá egyéb korlátozottan cselekvőképes személyek számára az Eszköz használata csak a törvényes képviselő/gondviselő engedélyével és felügyelete mellett megengedett.
 
Az Eszköz használata során azokat a közterületeket lehet használni, ahol a gyalogosok közlekedése is megengedett, azaz a járdán, ahol pedig járda nincs, ott a leállósávban, az út jobb oldalán, az útpadkán vagy a kerékpárúton kell közlekedni.
 
Utazás közben az Eszközről lelépni balesetveszélyes és szigorúan tilos! Az Eszközt használónak mindkét lábát az állófelületen kell tartania, mert az egyensúly-érzékelőket mindkét állófelületen terhelni kell.
 
Az Eszköz használata csak csúszásmentes, lapos talpú lábbelivel megengedett. MBT típusú, magas sarkú, tűsarkú és magas talpú lábbeliben az eszköz használata nem engedélyezett!
 
Bukósisakot, valamint igény szerint térd, könyök és csuklóvédőt Üzemeltető/Bérbeadó biztosít a résztvevők számára.
 
Az Eszköz használata közben mindkét kezet a kormányon kell tartani. Az Eszköz elengedett kormánnyal történő vagy egykezes használata (a kanyarodást megelőző irányjelző kézjelzés kivételével) balesetveszélyes és tilos!
 
Az Eszköz használata közben fényképezni és telefonálni balesetveszélyes és szigorúan tilos!
 
Az Eszköz használata során a sebességet úgy kell megválasztani, hogy az mindig biztonságos közlekedést tegyen lehetővé, a forgalomhoz és a környezethez, csoportos túrák esetén a túravezető és a csoport sebességéhez igazodjon.
 
Csoportos túrák esetén az Eszközök csak a túravezető látótávolságán belül használhatóak. A túrák menetideje alatt az Eszközön személycsere nem megengedett.
 
Csoportos közlekedéskor a túrán részt vevők a túravezető mögött, egyenes sorban haladhatnak és az előttünk haladótól legalább 5 méter követési távolságot kell tartaniuk, ezen kívül a környezettől mindkét oldalon legalább egyméteres távolságot szükséges tartani.
 
A Használóknak a talaj egyenetlenségeire, az úthibákra, kátyúkra, gödrökre, pocsolyákra és az egyéb veszélyforrásokra folyamatosan figyelniük kell, és azokat ki kell kerülniük.
 
A járdaszegélyen vagy egyéb közlekedési akadályokon való áthajtás balesetveszélyes és tilos! Ilyen akadályok felmerülése esetén az Eszközről le kell szállni és azt gyalogosan tolni kell.
 
Egy Eszközzel egyszerre csak egy fő közlekedhet, további személyek, különösen 14 év alatti gyermekek szállítása balesetveszélyes és tilos!
 
Az Eszköz használatától és a túrán való további részvételtől való azonnali eltiltást von maga után, ha a Használó/Bérlő elhagyja az Eszköz használatára az Üzemeltető/Bérbeadó vagy ezek alkalmazottja által kijelölt területet (pl. gyakorlópályát, kijelölt túraútvonalat), illetve veszélyezteti saját vagy mások testi épségét (pl. ütközik).
 
Az Eszközben keletkezett sérüléseket azonnal jelenteni kell az Üzemeltető/Bérbeadó illetve ezek alkalmazottja felé. Ennek elmulasztása esetén az Üzemeltető/Bérbeadó az okozott kár megtérítése iránt eljárást kezdeményez.
 
 
 
Webáruház ÁSZF:
 
 
Általános Szerződési Feltételek
 
 
1. Szolgáltató adatai
 
Cégnév: City Roll Kft.
Székhely: 9172-Győrzámoly, Duna utca 41.
Telephely: 9021-Győr, Rákóczi Ferenc u.8.
E-mail:
Adószám: 24243162-1-08
Cégjegyzékszám: 08-09-024695
Bankszámlaszám:
1.1 Webáruház elérhetősége
 
Cím: 9172-Győrzámoly, Duna utca 41.
Telefon: +36209260864
Email:
 
2. Alapvető rendelkezések
 
2.1 Az Általános Szerződési Feltételek célja
 
A Webáruház Általános Szerződési Feltételei a City Roll Kft. és a vele szerződéses kapcsolatba lévő Megrendelő között létrejövő jogviszony általános feltételeit tartalmazzák. A jelen szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Webáruház tevékenységére a vonatkozó mindenkor hatályos magyar jogszabályok, hatósági előírások, így különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet előírásai az irányadóak.
 
2.2 Az Általános Szerződési Feltételek közzététele
 
A Webáruház Általános Szerződési Feltételeinek Megrendelő által történő elfogadása a Webáruház-szolgáltatás igénybevételének előfeltétele. Az Általános Szerződési Feltételek elfogadásának minősül, ha a Megrendelő a szolgáltatást igénybe veszi, azaz árut, vagy szolgáltatást megrendel, illetve vásárol a Webáruházban.
 
2.3 Az Általános Szerződési Feltételek hatálya
 
A City Roll Kft. fenntartja a jogot, hogy a Webáruház Általános Szerződési Feltételeit bármikor módosítsa. A Webáruház Általános Szerződési Feltételei és annak mindenkori módosításai a Webáruház honlapján történő közzététel időpontjában lépnek hatályba. A Webáruház Általános Szerződési Feltételei mindaddig hatályban maradnak, amíg a Szolgáltató a Webáruház-szolgáltatást biztosítja.
 
 
3. A szolgáltatás
 
A City Roll Kft. (mint Szolgáltató) a Vásárló (mint Megrendelő) részére az alábbi feltételek szerint nyújt Webáruház-szolgáltatást.
 
3.1 A Webáruház-szolgáltatás területi hatálya
 
A Szolgáltató által fenntartott adathálózati kezelői felület belföldről és külföldről egyaránt elérhető. A City Roll Kft. Magyarország területére és külföldre címzett megrendeléseket egyaránt elfogad.
 
4. A Szerződés létrejötte és módosítása
 
4.1 Általános jellemzők
 
A Megrendelő ajánlati kötöttsége a jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásával, illetve a Szolgáltató Webáruház felületén történő megrendeléssel jön létre.
 
Megrendelő a Webáruház oldalán történő vásárlásával/regisztrációjával kijelenti, hogy jelen Általános Szerződési Feltételek feltételeit megismerte és elfogadja, a jelen általános Szerződési Feltételekben meghatározott adatai kezeléséhez hozzájárul.
 
Az Általános Szerződési Feltételek alapján létrejött Szerződés nyelve a magyar.
 
A Szerződés akkor jön létre, amikor a Megrendelő a megrendelést jóváhagyja. A City Roll Kft. fenntartja magának a jogot, hogy a megrendelések beérkezésekor, amennyiben a Megrendelő adatainak valódisága kérdéses vagy értelmezhetetlen, az adatokat törölje, és az ezekkel az adatokkal feladott megrendeléseket érvénytelennek minősítse.
 
4.2 A megrendeléshez szükséges lépések
 
4.2.1 Regisztráció
 
A Webáruházában mindenki szabadon böngészhet regisztráció és korlátozás nélkül, a megrendelés küldéséhez regisztráció nem szükséges.
 
A regisztráció ingyenes.
 
Amennyiben regisztrálni szeretne, kattintson a „Regisztráció” menüpontra. A Megrendelő a regisztrációs oldalon található valamennyi rovatot köteles a valóságnak megfelelően kitölteni. A vásárlás/regisztráció során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a megkötött Szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Megrendelő más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait
 
A Szolgáltatót a Megrendelő által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémákért, hibákért semminemű felelősség nem terheli. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha Megrendelő a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.
 
A regisztrációs folyamat közben felmerülő technikai, adatátviteli problémákért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.
 
Megrendelő a regisztráció során megadott és így a Szolgáltató által nyilvántartott adatait a felhasználónév és a jelszó ismeretében bármikor ellenőrizni és módosítani tudja az „Adatmódosítás" gombra kattintva.
 
Amennyiben a megrendelő már regisztrált vásárló, akkor vásárlás előtt, az oldal tetején található mezőkbe beírva felhasználónevét és a jelszavát, majd a belépés gombra kattintva be tud jelentkezni. Ha elfelejtette a jelszavát, akkor a „Jelszóemlékeztető” gombra történő kattintás után a regisztrációkor megadott e-mail cím megadásával a rendszer a regisztrált e-mail címre elküldi a belépést lehetővé tevő jelszót.
 
4.2.2. Termékek és árak
 
A termékekre a Webáruházban feltüntetett árak vonatkoznak Az árak magyar forintban értendők, a feltüntetett eladási ár minden esetben a termék nettó vételára amelyről Szolgáltató számlát állít ki.. Szolgáltató kijelenti, hogy alanyi adómentesnek minősül, így a termékekre általános forgalmi adót nem számít fel.
 
A termékek és az árak frissítése folyamatos. Egy adott termék bármikor felkerülhet a választékba, vagy lekerülhet onnan, illetve a termékek ára is változhat. A megrendelés leadása után küldött visszaigazoló e-mailben szereplő árakra a Szolgáltató árgaranciát vállal, azaz a megrendelt termékek – függetlenül a megrendelés leadása után történő árváltozásoktól – a visszaigazolásban szereplő árakon kerülnek kiszámlázásra.
 
A Webáruházban feltüntetett árak nem tartalmazzák a kiszállítási díját, annak díja a „Szállítás” menüpontban olvasható. Az árak naprakészek, azonban esetleges technikai, adatrögzítési hibák előfordulhatnak.
 
A megrendelés minimális összege: 1 Ft.
 
 
4.2.3 A megrendelés menete
 
A megvásárolni kívánt termék(ek) „Kosár”-ba helyezése.
További termék(ek) kosárba helyezése esetén a „Vásárlás folytatása” gomb megnyomása.
A „Törlés” gombra kattintva a kosár tartalma törölhető, illetve a mennyisége módosítható.
„Szállítási/fizetési mód” kiválasztása.
Szállítási/számlázási, illetve a belépési adatok megadása.
Az adatok megadását követően a "Megrendelés" gombra kattintva a megrendelés elküldése (ezzel egyidejűleg lehetőség van megjegyzés elküldésére is).
A megrendelés elküldését követően a visszaigazolás e-mailben történik, a Megrendelő által megadott e-mail címre.
A megrendelt termék(ek) kizárólag az e-mail visszaigazolást követően kerül(nek) kiszállításra, ennek hiányában a Szolgáltató a kiszállítás elmaradásáért, illetve késedelméért felelősséget nem vállal. Ilyen esetben a „Webshop elérhetőség” menüpontban megadott elektronikus levelezési címen van lehetőség érdeklődni.
 
A megrendelés jóváhagyása után elektronikusan a megrendelés már nem törölhető. A megrendelés visszavonását a Megrendelő a Webáruház „Ügyfélszolgálat” menüpontban megadott elektronikus levelezési címen teheti meg. A megrendelés visszavonása csak a postázás, illetve a Szolgáltató által a futárszolgálat részére történő átadás előtt lehetséges!
 
 
5. Fizetési feltételek
 
A Megrendelő a vásárolt áru és szolgáltatás ellenértékét megfizetheti banki előre átutalással, a megrendelés leadásakor,készpénzben személyes átvétel alkalmával, postai utánvéttel
vagy online bankkártyával. Bankkártyás fizetési mód választása esetén a web-áruház automatikusan átirányítja a vásárlót a K&H Bank bankkártyás fizetési online felületére.Készpénzes vagy postai utánvéttel történő vásárlás esetén Szolgáltató jogosult a megrendelt termék/szolgáltatás vételára maximum 50%-ának megfelelő összeg előlegként történő megfizetését kérni a Megrendelőtől.
 
A Szolgáltató City Roll Kft. a teljesítésről számlát állít ki.
 
A Megrendelő a megrendelés összes tételét egyben átveheti, vagy a teljes megrendelés átvételét megtagadhatja. Amennyiben a rendelés átvételét Megrendelő megtagadja, a Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy a Megrendelő regisztrációját megszüntesse, valamint esetlegesen időközben leadott újabb rendeléseit érvénytelenítse.
 
A bankkártyás fizetés révén Megrendelő kényelmesen és biztonságosan vásárolhat a Webáruházban. A kiválasztott áruk megrendelése után a Megrendelő a K&H Bank weboldalára kerül átirányításra, ahol a Bank által használt, jelenleg legbiztonságosabbnak ítélt, titkosítással lebonyolított tranzakción keresztül fizethet bankkártyájával. Ehhez Megrendelőnek a fizetési mód kiválasztásánál a "Fizetés bankkártyával" menüpontra kell kattintani, majd a K&H Bank fizetési szerverén a kártya számát és lejárati dátumát megadni. A K&H Bank a VISA, VISA Electron, V-Pay, MasterCard, Maestro és JCB típusú kártyákat fogadja el.
 
A kizárólag elektronikus használatra kibocsátott bankkártyák csak abban az esetben elfogadhatók, amennyiben annak használatát a kártyát kibocsátó pénzintézet engedélyezi!
 
A K&H Bank a sikeres vásárlást követően a tranzakcióról engedélyezési számot bocsát ki, amelyet célszerű felírni vagy az egész oldalt kinyomtatni. Sikertelen tranzakció esetén a K&H Bank hibaüzenetben közli a hiba okát.
 
 
6. Szállítás módja
 
6.1 A kiszállítás és a küldemények átvétele
 
Küldeményeinket a MPL csomagküldő szolgálat juttatja el a Megrendelő otthonába, vagy akár munkahelyére a rendeléstől számított 10 munkanapon belül. A kiszállítás súlykorlátja 200 kg, az ezt meghaladó súlyú megrendeléseket lehetőség szerint a Szolgáltató megbontja, és több csomagként küldi meg. Ilyen esetekben számla kiállítására a csomagok számának és tartalmának megfelelően kerül sor. A már feladott küldemények hollétéről, átvételéről a csomagküldő szolgálatnál van lehetőség érdeklődni, illetve egyeztetni.
 
A csomag átvételekor a csomag sértetlenségét ellenőrizni kell. Abban az esetben, ha a küldemény sérülten kerül kiszállításra,, a csomagküldő szolgálat munkatársával minden esetben jegyzőkönyvet kell felvetetni, melyben fel kell tüntetni az esetlegesen sérült termékeket is. A jegyzőkönyv hiányában sem a csomagküldő szolgálatnak, sem a Szolgáltatónak nem áll módjában a sérült csomaggal kapcsolatos reklamációt elfogadni.
 
6.2 A számla és a szállítási költségek
 
A kiszállítás díj a megrendelt termék súlyának függvényében változik. A kiszállítási díjat a szolgáltató részben vagy teljes egészben átvállalhatja, amit a web-áruházban a termék adatlapon a kiszállítási díj pontban közöl a vásárlóval.
 
A megrendelt termékek kiszállítási díjai:
 
0,1 kg-ig ingyenes
1 kg-ig 890 Ft
2 kg-ig 1.190 Ft
5 kg-ig 1.770 Ft
10 kg-ig 1.870 Ft
20 kg-ig 2.250 Ft
30 kg-ig 3.200 Ft
40 kg-ig 5.080 Ft
60 kg-ig 7.900 Ft
80 kg-ig 8.900 Ft
80 kg felett ingyenes
 
 
 
A szállítási költség csomagonként, a termék súlya alapján kerül felszámításra. A számla fizetendő végösszege a megrendelés összesítője és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz. A számlát a csomag tartalmazza.
 
 
7. A Felek jogai és kötelezettségei
 
A Szolgáltató vállalja a megrendelés teljesítését a Megrendelő részére:
 
• a megrendelés leadásakor feltüntetett, a visszaigazolásban szereplő áron,
• megfelelő minőségben és szavatossággal.
 
A Megrendelő vállalja:
 
a megrendelt áru mennyiségi és minőségi átvételét,
a megrendelt áru vételárának megfizetését az általa választott fizetési módnak megfelelően,
amennyiben a küldemény átvétele a Megrendelő hibájából meghiúsul, az ebből eredő
többletköltség Szolgáltatónak történő megtérítését.
 
A Megrendelőnek, amennyiben a Ptk. szerinti fogyasztónak minősül, 14 napig jogában áll a megkötött szerződéstől elállni, mely esetben köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató részére hiánytalanul visszaküldeni. Az elállásra nyitva álló 14 napos határidő attól a naptól kezdődik, amikor a Megrendelő a csomagot átvette. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 24. §. (2) bekezdése értelmében a Megrendelő viseli az elállási jog gyakorlása miatt, az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket valamint a szállítások költségeit.
A Szolgáltató köteles az áru ellenértékét a csomag kézhezvételétől számítva 30 napon belül visszajuttatni a Megrendelőnek. A Szolgáltató követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.
 
Át nem vett, visszaküldött csomagok esetén a visszaszállítás díját a Megrendelőnek Szolgáltató részre meg kell térítenie, Szolgáltató a csomagot kizárólag a csomag ellenértékének előre történő átutalása esetén juttatja el ismételten Megrendelő részére.
 
 
8. Adatvédelem
 
8.1 Adatvédelmi Nyilatkozat
 
A megrendeléshez szükséges adatfelvétel során a Szolgáltató a következő adatokat rögzíti a Megrendelőkről:
 
A Megrendelő azonosításához szükséges adatokat:
Név
Szállítási cím
Elektronikus levelezési cím
Elérhetőségi telefonszáma
 
Választhatóan megadható adatokat:
Egyéb közlendő
Számlázási név, cím
Adószám a számlázáshoz.
 
A megrendelések kiszállítása érdekében a Szolgáltató a következő adatokat bocsátja a megrendelések kiszállítását szervező és végrehajtó teljesítési segédjeinek rendelkezésére:
Megrendelő neve
A teljes szállítási cím
Egyéb közlendő
A megrendelés összetétele, a megrendelés összege szállítási díjjal együtt
Megrendelő email címe és telefonszáma.
 
A Szolgáltató megrendeléskor kizárólag azokat az információkat kéri a Megrendelőtől, amelyek feltétlenül szükségesek a rendelés lebonyolításához. Ezeket az adatokat harmadik fél számára a Szolgáltató nem adja ki és titkosan kezeli. Ez alól kivételt képeznek azok az információk, melyek az adott termék kézbesítéséhez vagy egyébként kiszállításához feltétlenül szükségesek.
 
 
9. Ügyfélszolgálat
 
Megrendeléssel illetve áru kiszállításával kapcsolatosan esetlegesen felmerülő panaszok, reklamációk jelezhetők az alábbi elérhetőségek valamelyikén.
Hétfőtől csütörtökig : 09-16 óra között.
Pénteken 09-14 között
Cím: 9172-Győrzámoly, Duna utca 41.
Telefon: +36209260864
Email:
 
10. Egyéb rendelkezések
 
A Szolgáltató szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk.-ban és továbbá a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendeletben foglaltak az irányadóak.
 
A Szolgáltató megtesz mindent azért, hogy az oldalain megjelenő adatok (termékek ára, elérhetősége, leírása stb.) a lehető legpontosabbak legyenek. Az esetlegesen előforduló hibákért a Szolgáltató felelősségére a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet előírásai az irányadóak.
 
A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek. Szolgáltató nem vállal felelősséget az esetleges technikai ismertetőknek a rajta kívül álló okok miatt történő előzetes bejelentés nélküli változása miatt.
 
Miután a www.cityroll.hu, mint weboldal szerzői jogi műnek minősül, tilos a www.cityroll.hu weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.
 
A www.cityroll.hu weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.
 
A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre valamint az internetes reklámfelületeire.
 
Tilos a www.cityroll.hu weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a www.cityroll.hu weboldalon vagy azok bármely része módosítható vagy indexelhető.
 
Felhasználó tudomásul veszi, hogy a felhasználási engedély nélküli felhasználás esetén Szolgáltatót kötbér illeti meg. A kötbér összege képenként bruttó 50.000 Ft, illetve szavanként bruttó 10.000 Ft. Felhasználó tudomásul veszi, hogy ezen kötbérkikötés nem túlzó, és ennek tudatában böngészi az oldalt. A szerzői jogi jogsértés esetén Szolgáltató közjegyzői ténytanúsítást alkalmaz, melynek összegét szintén a jogsértő felhasználóra hárítja.
 
 

Foglalja le online

Foglalási rendszerünk jelenleg csak szerződött partnereink részére érhető el.

Foglalás

Kedvcsináló képek